ŠTO U?INITI U SLU?AJU NASTUPA ŠTETE?


Agencija MiranSan nudi Vam pomo? neposredno nakon što je odre?eni doga?aj prouzro?io štetu. Izuzetno je važno kontaktirati nas odmah, dakle u trenutku kada je sama šteta nastupila kako biste, slijede?i naše upute, nadoknadili pretrpljenu štetu ili barem smanjili štetne posljedice. 

Broj mobitela za hitne slu?ajeve: +385 (0)98 650 001

U slu?aju nastupa štete potrebno je poduzeti sve mjere kojima bi se ograni?ilo nastajanje negativnih posljedica i pri tome se pridržavati navedenih uputa kako ošte?eni objekt ili stvar ne bi bile izložene daljnjim ošte?enjima.

Ukoliko do štete do?e, potrebno je prvenstveno ostati smiren, bez obzira na težinu štete, te prijaviti slu?aj telefonom ili do?i osobno. Sljede?i korak je fotografiranje ošte?enja kako bi se, ukoliko to bude potrebno, dokazi mogli priložiti.

U svim slu?ajevima predvi?enim propisima, a osobito kad je šteta prouzro?ena požarom, eksplozijom, kra?om, provalnom kra?om razbojstva i prometnom nesre?om, slu?aj prijaviti nadležnom organu unutarnjih poslova i navesti koje su objekti uništeni, odnosno ošte?eni ili su nestali prilikom nastanka osiguranog slu?aja.

Ošte?eni, odnosno uništeni objekti moraju ostati netaknuti, tj, u nepromijenjenom stanju do dolaska predstavnika osiguratelja na mjesto nesre?e, osim ako je promjena u javnom interesu ili je nužna radi smanjenja / spre?avanja pove?anja štete. Ako do promjene do?e, osiguranik nas je dužan o tome odmah izvijestiti telefonom ili na koji drugi na?in. Ako se pristupi popravku, obvezno sa?uvati zamijenjene dijelove za potrebe mogu?eg o?evida.

Osiguranik je dužan pružiti sve podatke i druge dokaze potrebne za utvr?ivanje uzroka, opsega i visine štete.

Što u?initi u slu?aju prometne nesre?e?

U slu?aju prometne nesre?e voza?i, odnosno sudionici prometne nesre?e, u kojoj je nastala manja materijalna šteta na vozilima, dužni su odmah ukloniti vozila s kolnika i omogu?iti nesmetano odvijanje prometa. Prvenstveno savjetujemo da se u ovom slu?aju o prometnoj nezgodi izvijesti nadležna policijska postaja (obvezno pozvati MUP ako je me?u sudionicima sporna odgovornost za prometnu nesre?u), te podvrgavanje alkotestiranju voza?a.

U slu?aju prometne nesre?e s ve?om materijalnom štetom ili u kojoj je netko teško ozlije?en ili izgubio život, sudionici moraju ostati na mjestu prometne nesre?e, te poduzeti sve mogu?e radnje da se otklone nove opasnosti koje mogu nastati na mjestu prometne nesre?e. O prometnoj nesre?i potrebno je obavijestiti najbližu policijsku upravu ili postaju, te pri?ekati dolazak ovlaštene osobe koja obavlja o?evid.

Što u?initi ako se dogodi nesretni slu?aj?

U slu?aju nastupa osiguranog slu?aja po polici osiguranja od posljedica nesretnog slu?aja (nezgode) potrebno je poduzeti sve mjere da se ograni?e štetne posljedice.

  Ukoliko je nesretni slu?aj imao za posljedicu ozljedu osiguranika, osiguranik je dužan:

- javiti se lije?niku radi pregleda i pružanja potrebne pomo?i i poduzeti sve potrebne mjere lije?enja, kao i držati se lije?ni?kih savjeta i uputa

- o nesretnom slu?aju izvijestiti nas u najkra?em mogu?em roku, odnosno kada zdravstveno stanje to dopusti;

Ukoliko je nesretni slu?aj imao za posljedicu smrt osiguranika, korisnik osiguranja je dužan:

- izvijestiti nas u najkra?em mogu?em roku o nesretnom slu?aju, odnosno kada je to s obzirom na okolnosti slu?aja mogu?e u?initi.

Što u?initi kod nezgode?

Po nastupu osiguranog slu?aja potrebno je u što kra?em roku javiti se asistenciji i lije?niku radi pregleda i lije?enja, te se držati lije?ni?kih uputa o na?inu lije?enja i rehabilitacije. Po završenom lije?enju i rehabilitaciji, u što kra?em roku prijaviti nesretni slu?aj i priložiti kompletnu dokumentaciju.

Osiguranje od op?e odgovornosti

Osiguranje od odgovornosti prema tre?im osobama iz djelatnosti

predstavlja osiguranje od odgovornosti za štetu nastalu tre?im osobama tijekom izvršavanja osigurane djelatnosti uslijed nastanka smrti, povrede zdravlja / tijela tre?e osobe ili ošte?enja / uništenja imovine tre?e osobe.

Odštetni zahtjev podnosi ošte?enik

kojem ujedno, u slu?aju pozitivnog rješavanja odštetnog zahtjeva, pripada naknada štete. U slu?aju povrede zdravlja / tijela odštetni zahtjev upu?uje se odmah po nastanku štetnog doga?aja, dok se predmet obra?uje po završetku lije?enja nastale povrede.

Osiguranje privatne odgovornosti

jest osiguranje odgovornosti fizi?ke osobe tijekom obavljanja aktivnosti iz svakodnevnog života (izvan obavljanja zanimanja, profesija ili obrta). Privatna odgovornost ne osigurava se samostalno, ve? predstavlja dio osigurateljnog pokri?a pojedinih osigurateljnih paketa. Odštetni zahtjev podnosi ošte?enik temeljem police osiguranja na kojoj je ugovorena privatna odgovornost.

Što u?initi kad se dogodi šteta na imovini?

Po nastupu osiguranog štetnog doga?aja na imovini potrebno je u što kra?em roku doga?aj prijaviti osiguratelju, te poduzeti sve mogu?e mjere kako bi se smanjila daljnja ošte?enja osiguranog objekta i osiguranih predmeta. Ošte?enja na osiguranim objektima i predmetima trebala bi ostati nepromijenjena do procjene obima ošte?enja od strane predstavnika osiguratelja.

Što u?initi kod nastale štete za kasko osiguranike?

1. U slu?ajevima manjih ošte?enja vozila (ogrebotine, udar kamena u staklo i sl.) nije potrebno ošte?enja prijavljivati policiji, ali je poželjno. u rokovima navedenim u uvjetima kasko osiguranja vozila, pristupiti prijavi i procjeni štete na vozilu.

2. U slu?aju nastanka prometne nesre?e (sudar s drugim vozilom, udar u objekt, u životinju i sl.). sudionici prometne nesre?e s manjom materijalnom štetom na vozilima obvezni su ukloniti vozila s kolnika radi omogu?avanja nesmetanog odvijanja prometa. Ukoliko je mogu?e fotografirati položaj vozila prije uklanjanja istih s prometnice. Nadalje, potrebno je s drugim sudionikom ispuniti Europsko izvješ?e o nezgodi (dobiva ga svaki osiguranik prilikom ugovaranja police AO). Savjetujemo Vam da u slu?aju nesuglasica vezanih za odgovornost za nastanak prometne nezgode, kao i u slu?aju kada sami mislite da je to potrebno, pozovete nadležnu postaju prometne policije (tel. broj 192).

3.  U slu?ajevima nastanka nezgode s ve?om materijalnom štetom (prometna nezgoda, slijetanje vozila s prometnice, požar), kao i provale u vozilo, kra?e dijelova ili cijelog vozila i sl., potrebno je obvezno pozvati nadležnu policijsku postaju (tel. broj 192). Nepozivanje MUP-a može izazvati sumnju u alkoholiziranost voza?a, što dovodi do gubitka prava iz osiguranja i otklona kasko zahtjeva. Stoga savjetujemo da u svim slu?ajevima gdje postoji sumnja na ve?u materijalu štetu obavezno o prometnoj nesre?i obavijestite MUP.

Što u?initi u slu?aju štete na plovilu

U slu?aju nastupa osiguranog slu?aja potrebno je poduzeti sve mjere kako bi se ograni?ile štetne posljedice i pri tome se pridržavati uputa osiguratelja ili njegovog predstavnika kako ošte?eno plovilo ne bi bilo izloženo daljnjim ošte?enjima.

O nastaloj šteti potrebno je izvijestiti osiguratelja o nastupanju osiguranog slu?aja najkasnije u roku od tri dana od dana kada je za isti saznao.

Najkasnije u roku od tri dana pisano potvrditi danu prijavu na odgovaraju?em obrascu.

Osigurani slu?aj prijaviti lu?koj kapetaniji, odnosno policiji ako je on nastao uslijed provalne kra?e, utaje ili drugog kaznenog djela. 


 

 

   WebMediaWeb

Portal za oglašavanje
 
     ScandiEuro
         ScandiEuro

         Posredovanje u poslovima
 
     MobiCash web 100
      MobiCash

      Mobilno pla?anje
 
 
ASEuro web light                        ASEuro
            WebShop - WebKatalog
 
Dostava                        Dostava
                   na ku?ni prag