BANKOOSIGURANJE

Nepredvidive životne situacije mogu se dogoditi svakome od nas. Istraživanje tržišta provedena u ve?em broju europskih zemalja tijekom proteklih godina pokazala su da ve?ina ljudi ima izražen osje?aj neizvjesnosti i bojazni od nepredvidivih situacija koje mogu utjecati na smanjenje mogu?nosti podmirivanja obveza te kao posljedicu zabrinutost zbog preuzetih kreditnih obveza zbog ?ega se žele osigurati i od takvih rizika.

Osiguranje otplate kredita je osigurateljno pokri?e ciljano razvijeno kako bi u slu?aju ostvarenja ugovorenih rizika korisnicima kredita (fizi?kim osobama) pružilo pomo? u redovitoj otplati kredita.

Osiguranjem je mogu?e pokriti rizik nemogu?nosti pla?anja kredita uslijed nastupa slijede?ih doga?aja:

 • Privremena potpuna nesposobnost za rad (bolovanje)
 • Nezaposlenost (otkaz)
 • Smrt uslijed nesretnog slu?aja ili bolesti

Osiguranje sposobnosti vra?anja kredita daje odre?enu životnu sigurnost i ?ini financijski bezbolnijim razdoblje bez stalnog, ili smanjenog prihoda, ?ime olakšava traženje novog posla ili oporavak tijekom lije?enja.

Bankoosiguranje je jednostavno re?eno poslovno povezivanje bankarskog i osigurateljnog sektora.

Klijentima banaka uz bankarske usluge nude se i pogodnosti ugovaranja osigurateljnih proizvoda u poslovnicama banaka. Policu osiguranja klijenti banke mogu zaklju?iti izravno na šalterima banke ili kod osobnog bankara, koji ?e im, uz stru?no savjetovanje, pomo?i odabrati optimalni oblik osiguranja koji najbolje odgovara njihovim individualnim potrebama i financijskim mogu?nostima.

Bankoosiguranje predstavlja povezivanje financijskih proizvoda banke s proizvodima osiguranja. Banke i osiguranja tako vam nude najširi izbor financijskih usluga unutar kompaktnih zajedni?kih proizvoda. Putem bankoosiguranja klijenti/korisnici bankarskih usluga su zaštitili policom osiguranja svoja kreditna i druga sredstva, a banke i osiguranja na taj na?in efikasno rješavaju mogu?e probleme koje za klijenta mogu nastati kao posljedica neželjenih doga?aja.

Naj?eš?e postavljana pitanja

Imam ve? policu osiguranja od Croatia osiguranja d.d., što ako mi banka ne želi prihvatiti ve? postoje?u policu osiguranja?

Ukoliko Vaša postoje?a polica osiguranja odgovara uvjetima kredita - Banka je dužna da kao instrument osiguranja povrata kredita prihvatiti policu osiguranja.Napomena:Banka je dužna da kao instrument osiguranja povrata kredita prilikom zaklju?ivanja ugovora o kreditu prihvati police osiguranja osiguravaju?eg društva po izboru korisnika kredita.

U kojim sve bankama mogu sklopiti jednu od polica croatia osiguranja d.d.?

  •    PRIVREDNA BANKA ZAGREB
  •    HRVATSKA POŠTANSKA BANKA
  •    SLATINSKA BANKA
  •    IMEX BANKA
  •    SPLITSKA BANKA SOCIETE GENERALE GROUP
  •    PODRAVSKA BANKA
  •    KARLOVA?KA BANKA
  •    CROATIA BANKA
  •    VABA BANKA VARAŽDIN 

Preuzmi zahtjev | PDF                        Popuni zahtjev | e-mail

 

 

 

   WebMediaWeb

Portal za oglašavanje
 
     ScandiEuro
         ScandiEuro

         Posredovanje u poslovima
 
     MobiCash web 100
      MobiCash

      Mobilno pla?anje
 
 
ASEuro web light                        ASEuro
            WebShop - WebKatalog
 
Dostava                        Dostava
                   na ku?ni prag