TRANSPORTNO OSIGURANJE

Osiguranje robe u prijevozu pokriva gubitak i/ili ošte?enje robe do kojega do?e tijekom prijevoza zbog prometne nezgode prijevoznoga sredstva, elementarne nepogode, požara ili eksplozije, nedopreme cijelih koleta, kra?e (djelomi?ne ili potpune), manipulativnih ošte?enja, pokisnu?a i dr. Roba se naj?eš?e osigurava “od skladišta do skladišta” uz mogu?nost da se vrijednost robe uve?a za pripadaju?e dodatne troškove. U kargo osiguranju visina premije ponajprije ovisi o vrsti robe, relaciji prijevoza, vrijednosti robe i vrsti prijevoznoga sredstva.

U modernom svijetu koji danas funkcionira poput globalnog sela, u kojem ljudi iz raznih potreba naru?uju stvari iz najudaljenijih djelova svijeta bitno je znati da postoji netko tko nam može ponuditi zaštitu od svih opasnosti koje proizlaze iz naše djelatnosti koja je izravno ili posredno vezana uz sve složenije i sve zahtjevnije aspekte me?unarodnog transportnog tržišta.

Postoje dvije vrste transportnog osiguranja:

doma?i kargo: Rije? je o osiguranju robe kojoj su polazno i odredišno mjesto unutar granica Republike Hrvatske. Osim navedenih vrsta prijevoza uklju?en je i prijenos poštom. Transport robe u doma?em prijevozu može se osigurati od “svih rizika” ili od “osnovnih rizika”. Roba tijekom prijevoza mora biti popra?ena prijevoznim ispravama ispostavljenim sukladno Zakonu o prijevozu robe u cestovnom prijevozu i drugim pravnim propisima Republike Hrvatske.

me?unarodni kargo: Kao i kod transporta u doma?em prijevozu i tijekom transporta u me?unarodnom prijevozu roba se može osigurati od “svih rizika” ili samo od “osnovnih rizika”. U ovom slu?aju roba tijekom prijevoza mora biti popra?ena prijevoznim ispravama ispostavljenim sukladno me?unarodnim konvencijama koje reguliraju prijevoz pojedinim prometnim granama.

Sektor za osiguranje prijevoza i kredita osigurava brodove, jahte, brodice, ?amce i zrakoplove i druge letjelice, plovila u gradnji, robu u prijevozu, odgovornost vlasnika ili korisnika plovila, letjelica i drugih prijevoznih sredstava, vezano za korištenje u prijevozu osoba i stvari, te razna potraživanja. Uvjeti osiguranja prilago?eni su potrebama osiguranika, obzirom na podru?je plovidbe ili prijevoza. Usuglašeni su s doma?im, inozemnim pravnim propisima i me?unarodnim konvencijama.

Naj?eš?e postavljana pitanja


Tko je dužan ugovoriti obvezno osiguranje od odgovornosti?
Sukladno Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu, dužnost sklapanja ugovora o obveznom osiguranju od odgovornosti imaju vlasnici brodica odnosno jahti ?ija je snaga porivnih strojeva ve?a od 15 kw, a koja po propisima o registraciji brodica mora biti upisana u o?evidnik brodica odnosno jahti.

Koja je razlika u pokri?ima izme?u obavezne i dragovoljne odgovornosti prema tre?ima?
Obvezna odgovornost pokriva nematerijalne štete tj. tjelesne ozljede, narušavanje zdravlja ili smrti tre?e osobe, s time da se tre?im osobama ne smatraju osobe na plovilu kojim je prouzro?ena šteta te osobe na drugim plovilima. Dragovoljna odgovornost pokriva i materijalne i nematerijalne štete uklju?uju?i i osobe na plovilima.

Tko je dužan ugovoriti obvezno osiguranje putnika u javnom prometu od nezgode?
Sukladno Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu, dužnost sklapanja ugovora o obveznom osiguranju putnika u javnom prometu od nezgode imaju:

- vlasnici svih vrsta pomorskih, jezerskih i rije?nih plovila, uklju?uju?i skele i splavove, koji na redovnim linijama slobodno prevoze putnike, uklju?uju?i krstarenje i prijevoz turista

- vlasnici svih vrsta pomorskih, jezerskih i rije?nih plovila koja se iznajmljuju s najmanje jednim ?lanom posade

Koja je razlika izme?u karga i prijevozni?ke odgovornosti?
Osiguranje robe u prijevozu (kargo) ugovaraju vlasnici robe te je roba osigurana na fakturnu vrijednost te je naj?eš?e pokrivena od svih rizika. Osiguranje prijevoznikove odgovornosti namijenjeno je isklju?ivo prijevoznicima kako bi zaštitili svoju odgovornost nad pošiljkama koje prevoze u cestovnom prijevozu.

Me?utim, njihova je odgovornost ograni?ena, u me?unarodnom prijevozu ona iznosi 8,33 SDR po kili ošte?ene robe, stoga ovdje posebnu pažnju trebaju voditi vlasnici robe koji u?estalo smatraju da im je roba pokrivena po polici prijevoznika. Tako?er, prijevoznik nikada ne može biti odgovoran zbog rizika koji ovise o prirodnim svojstvima robe, ?imbenicima koji nisu u vezi sa samim prijevozom ili zbog više sile a koje su po kargu mogu osigurati.

Preuzmi zahtjev | PDF                        Popuni zahtjev | e-mail

 

 

 

   WebMediaWeb

Portal za oglašavanje
 
     ScandiEuro
         ScandiEuro

         Posredovanje u poslovima
 
     MobiCash web 100
      MobiCash

      Mobilno pla?anje
 
 
ASEuro web light                        ASEuro
            WebShop - WebKatalog
 
Dostava                        Dostava
                   na ku?ni prag