AUTO OSIGURANJE

Osiguranje vozila je, u ukupnom broju polica osiguranja, najzastupljenija vrsta osiguranja. Svaki vlasnik osobnog automobila, mopeda, motocikla, skutera, kamiona, autobusa, brodice, jahte i sl. po zakonu mora ugovoriti ovu vrstu osiguranja. Ako nam ukažete svoje povjerenje, izradit ?emo za Vas najpovoljniju policu, ali ?emo i voditi brigu o isteku police, kao i raznim drugim situacijama koje se javljaju u periodu osiguranja.

Zakonom je propisano da su svi vlasnici ili korisnici motornih vozila obvezni ugovoriti osiguranje od automobilske odgovornosti. Kao sudionik u prometu time osiguravate svoju odgovornost prema tre?im osobama za štete uzrokovane vlastitim vozilom u zemlji i inozemstvu. Od nas ?ete dobiti brzu, kvalitetnu i stru?nu uslugu, ali i poslovnog partnera koji brine o Vama. Kontaktirajte nas i zauvijek zaboravite brigu o osiguranju vašeg vozila. Da bi se zaštitile žrtve u prometu, vlasnici motornih vozila moraju zaklju?iti obavezno, zakonom propisano, osiguranje od automobilske odgovornosti.

Ugovorite zato policu automobilske odgovornosti jer:

  • u slu?aju prometne nezgode osiguravaju?a ku?a umjesto voza?a pla?a štetu nastalu na automobilu tre?e osobe, ako je do prometne nezgode došlo vlastitom krivnjom;
  • pravo na naknadu štete imaju samo suputnici koji se nalaze u vozilu koje je skrivilo prometnu nezgodu i sve osobe koje se nalaze u drugom vozilu koje sudjeluje u prometnoj nezgodi.

Motorno vozilo u prometu predstavlja potencijalnu opasnost da se njegovom uporabom nanese šteta tre?im osobama. Zato postoji automobilski kasko - dragovoljno osiguranje motornog vozila s ciljem naknade materijalne štete nastale u prometnoj nezgodi i onda kada ste vi skrivili prometnu nezgodu. Uz oba gore navedena osiguranja možete sklopiti dragovoljno osiguranje od nezgode . Svaki voza? može vlastitom krivnjom prouzro?iti štetu na svom vozilu. Nemojte ?ekati da Vam se to dogodi - ugovorite osiguranje na vrijeme!

Naj?eš?e postavljana pitanja

Gdje i kada mogu obaviti prijavu i procjenu štete na vozilu?
Prijava štete na vozilu može se obaviti on-line, e-mailom, faksom i osobno. Popis ureda, brojeva telefona i telefaksa možete pogledati klikom na ovu poveznicu.
Procjena vozila može se obaviti u ovim uredima. Vama najbliži možete prona?i na ovoj poveznici. U slu?aju da je vozilo u nevoznom stanju, potrebno je da nas obavijestite o adresi gdje se ono nalazi, kao i kontakt broj telefona/mobitela osobe koja ?e omogu?iti pristup vozilu.

U kojem servisu mogu popraviti vozilo (djelomi?ne štete)?
Vlasnik vozila može vozilo popravljati u bilo kojem servisu u Hrvatskoj po svom naho?enju. Bitno je da prilikom popravka vozila u servisu posjeduje izvid štete po kojem ?e serviser izvršiti popravak i izraditi fakturu popravka. Iznimno se vozilo može popraviti u inozemstvu u obujmu privremenog popravka kako bi vozilom nastavili putovanje (ako ste u mogu?nosti fotografirajte ošte?enja i sa?uvajte fakturu privremenog popravka).

Moram li odmah popravljati vozilo?
Vozilo je nije potrebno popraviti odmah osim u slu?aju kada bi zbog neizvršenog popravka vozila mogla nastati dodatna ošte?enja vozila koja nisu u pokri?u za isplatu.


Preuzmi zahtjev | PDF                        Popuni zahtjev | e-mail

 

 

 

   WebMediaWeb

Portal za oglašavanje
 
     ScandiEuro
         ScandiEuro

         Posredovanje u poslovima
 
     MobiCash web 100
      MobiCash

      Mobilno pla?anje
 
 
ASEuro web light                        ASEuro
            WebShop - WebKatalog
 
Dostava                        Dostava
                   na ku?ni prag