IMOVINSKO OSIGURANJE

Osiguranje imovine podrazumijeva zaštitu od elementarnih nepogoda i nepoželjnih doga?aja, a traženo je kao instrument osiguranja kod dobivanja kredita za kupnju nekretnine. Zato je bitno odabrati pravi paket za najbolju cijenu. Nijedno mjesto nije poput doma. U njega ste uložili ljubav, vrijeme, trud i godine napornog rada, ipak štetni doga?aji poput poplave, požara ili kra?e dio su naše svakodnevnice.

U Hrvatskoj 85% ku?anstava je u privatnom vlasništvu, vlastita imovina je najvrednije vlasništvo. Životno ostvarenje prosje?nog ?ovjeka je posjedovanje vlastitog i otpla?enog doma. Nemojmo dopustiti da nam životni trud u trenutku nestane! Ukoliko financirate vlastitu imovinu kreditom obvezno zaklju?ite osiguranje imovine. Na taj na?in štitite sebe od financijskih poteško?a u slu?aju totalne štete.

Od raznih rizika mogu?e je osigurati sljede?u imovinu:

 • nekretnine
 • ku?e i / ili stanove
 • poslovne prostore
 • strojeve i ostalu opremu
 • zalihe robe u skladištima
 • stvari u ku?anstvu
 • objekte u izgradnji ili montaži
 • usjeve
 • životinje
 • Osigurana imovina naziva se "predmet osiguranja".

Osiguranje pokriva štete na predmetima osiguranja koje su nastale uslijed osiguranih opasnosti:

 • požara i nekih drugih rizika
 • potresa
 • provalne kra?e
 • loma stakla
 • loma strojeva
 • odgovornosti i profesionalne odgovornosti (npr. elementarne nepogode, provalne, eksplozije ili obi?ne kra?e itd.)

Odabir kvalitetnog osiguranja imovine pomo?i ?e Vam da se zaštitite od neželjenih financijskih gubitaka, te osigurate sebi i svojim najmilijima bezbrižnu i mirnu budu?nost. Optimirano savjetovanje osigurava Vam zaštitu onoga u što ste strpljivo i predano ulagali. Cijene?i to i uvijek vode?i ra?una o Vašim individualnim potrebama, nudimo Vam prilago?ene mogu?nosti te samostalnost pri odabiru vrste, predmeta i na?ina osiguranja.

Ugovor o osiguranju imovine može sklopiti svaka osoba ili se može sklopiti u korist svake osobe koja ima opravdani interes na predmetu osiguranja. Me?utim, prema na?elu osigurljivog interesa, naknadu štete iz osiguranja može ostvariti samo osoba koja je imala opravdani interes da se ne dogodi osigurani slu?aj, jer bi u suprotnom pretrpjela materijalni ili financijski gubitak (?lanak 948. ZOO-a). Pod osigurljivim interesom podrazumijevamo zainteresiranost jedne osobe da ne nastupi osigurani slu?aj, jer bi ina?e pretrpjela materijalnu štetu, a pravnim je poretkom dopustivo taj interes osigurati. Pravno dopustiv je svaki interes koji nije suprotan ustavnim odredbama, prisilnim propisima i pravnim normama.

Postojanje osigurljivog interesa u imovinskom osiguranju pretpostavlja vlasništvo nad imovinskim objektom odnosno odgovornost prema tre?oj osobi. U imovinskom osiguranju, osigurljiv interes mora postojati s danom zaklju?ivanja ugovora, a svakako s danom nastanka štete. Svrha osiguranja imovine je da se osiguraniku osigura naknada za štetu koju bi imao u svojoj imovini zbog nastupanja osiguranog slu?aja. Cilj je, dakle, da se osigurniku naknadi šteta koju je pretrpio, a ne ostvarivanje zarade. Stoga ni naknada štete ne može biti ve?a od štete koju je osiguranik pretrpio nastupanjem osiguranog slu?aja.

Kod osiguranja usjeva i plodova i ostalih proizvoda zemlje iznos štete utvr?uje se obzirom na vrijednost koju bi imali u vrijeme ubiranja, ako nije druk?ije ugovoreno. Prema ?lanku 949. ZOO-a pravovaljane su i odredbe ugovora kojima se naknada ograni?ava na manji iznos od iznosa štete. Pri utvr?ivanju visine štete uzima se u obzir izmakli dobitak samo ako je to ugovoreno. Ako se u tijeku istog razdoblja osiguranja ostvari više osiguranih slu?ajeva jedan za drugim (uzastopne štete), osigurnina za svaki od njih odre?uje se i ispla?uje u potpunosti s obzirom na cijeli iznos osiguranja, bez njegova umanjenja za iznos prije ispla?enih naknada u tom razdoblju.

Ako je ugovorom o osiguranju vrijednost osigurane stvari sporazumno utvr?ena (ugovorena vrijednost), osigurnina se odre?uje prema toj vrijednosti. Osim stvarne štete, osiguratelj je dužan nadoknaditi troškove, gubitke i druge štete koje su nastale iz razumnog pokušaja spašavanja, ?ak i onda kada one nisu bile uspješne i kada zajedno sa štetom prelaze svotu osiguranja.

Nudimo Vam i ostala imovinska osiguranja: 

 • osiguranje ku?anstva
 • osiguranje turisti?kih apartmana
 • osiguranje objekata u izgradnji
 • osiguranje objekata u montaži
 • osiguranje od opasnosti prekida rada zbog požara i nekih drugih opasnosti
 • osiguranje usjeva
 • osiguranje životinja
 • razna druga imovinska osiguranja


Naj?eš?e postavljana pitanja

Što je osiguranje?
Osiguranje je prebacivanje rizika kao što su požar, oluja, poplava, potres, provalna kra?a, odgovornost i drugih rizika koji mogu ugroziti poslovanje, s poduzetnika na osiguratelja.

Za kojim vrstama osiguranja poduzetnici naj?eš?e imaju potrebu?
Naj?eš?i upiti su za osiguranjem od požarnih rizika, oluje, provalne kra?e, osiguranje strojeva. Ipak, korisno je da svaki poduzetnik prethodno utvrdi koji od rizika najviše ugrožava njegovo poslovanje.

Koji rizik može prouzro?iti najve?u materijalnu štetu?
Uobi?ajeno su to požar, poplava ili potres.

Koji se rizici naj?eš?e doga?aju, tj. u kojim se slu?ajevima naj?eš?e ispla?uju štete?
Provalna kra?a, izljev vode, lom stroja.

Jesam li kvalitetno osiguran?
Poslovna praksa pokazuje kako brojni poduzetnici na tržištu svoje poslovanje nisu zaštitili na odgovaraju?i na?in. Najbolje je konzultirati savjetnika osiguravaju?e ku?e koji ?e Vam pružiti kvalitetan savjet.

Preuzmi zahtjev | PDF                        Popuni zahtjev | e-mail

 

 

 

   WebMediaWeb

Portal za oglašavanje
 
     ScandiEuro
         ScandiEuro

         Posredovanje u poslovima
 
     MobiCash web 100
      MobiCash

      Mobilno pla?anje
 
 
ASEuro web light                        ASEuro
            WebShop - WebKatalog
 
Dostava                        Dostava
                   na ku?ni prag