OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Osiguranjem od odgovornosti pruža se osiguravaju?a zaštita osiguranika za štete u?injene na stvarima tre?ih osoba zbog uništenja ili ošte?enja i zbog smrti, povrede zdravlja ili tijela tre?ih osoba.

Obavljanje poslovne aktivnosti nosi sa sobom i mnoge dodatne rizike - rizike ugrožavanja imovine ili tijela tre?ih osoba, bilo da se radi o prolaznicima, posjetiteljima Vaše tvrtke, susjedima ili Vašim vlastitim djelatnicima. Svi oni mogu, nastankom štetnog doga?aja koji je proizašao iz odgovornosti Vaše tvrtke, od Vas potraživati odštete koje nerijetko dostižu i milijunske iznose. Osiguranjem od odgovornosti prema tre?im osobama iz djelatnosti pokrivamo slu?ajeve koji su za posljedicu imali smrt, ozljedu tijela ili zdravlja te ošte?enje ili uništenje stvari tre?e osobe, a koji su proizašli iz gra?anskopravne, izvanugovorne odgovornosti Vaše tvrtke.

U tu se odgovornost ubraja cijeli niz mogu?ih štetnih doga?aja proizašlih iz posjedovanja stvari, objekata, strojeva, ali primjerice, i štete koje tre?im osobama namjerno prouzro?e Vaši djelatnici. Tako?er, ako je ugovorena, pokrivena je i odgovornost prema vlastitim djelatnicima.

Vrste osiguranja od odgovornosti:

 • Op?a odgovornost - gra?ansko-pravna izvanugovorna odgovornost
 • Profesionalna - ugovorna odgovornost.

Op?om odgovornoš?u prema tre?im osobama smatra se gra?ansko-pravna izvanugovorna odgovornost osiguranika, za štetu zbog smrti, povrede tijela ili zdravlja, kao i ošte?enja ili uništenja stvari tre?e osobe. Osiguranjem je pokrivena odgovornost za štetu nastalu iz djelatnosti osiguranika, iz posjedovanja stvari, iz pravnog odnosa, ili iz odre?enog svojstva kao izvora opasnosti.

Profesionalnom [ugovornom] odgovornoš?u smatra se odgovornost nastala zbog profesionalnog propusta osiguranika u izvršenju obveza nastalih iz obavljanja pojedinih djelatnosti.

U ovu vrstu spadaju odgovornosti:

 • odvjetnika
 • javnih bilježnika
 • revizorskih tvrtki
 • upravitelja nekretninama
 • lije?nika, stomatologa, ljekarnika
 • ste?ajnih upravitelja
 • posrednika u osiguranju i reosiguranju
 • zastupnika u osiguranju i reosiguranju
 • razne druge odgovornosti


Naj?eš?e postavljana pitanja

Što su to ?isto imovinske štete?
?isto imovinske štete (eng. Pure financial loss) su štete koje nisu nastale ni povredom tijela ili zdravlja neke osobe, ni ošte?enjem odnosno uništenjem stvari, odnosno one predstavljaju izmaklu dobit (tj. izostalo uve?anje imovine koje bi ina?e, po redovnom tijeku stvari, sigurno nastupilo).

Mogu li ugovoriti osiguranje od odgovornosti prema vlastitim djelatnicima?
Ugovaranjem osiguranja od gra?anskopravne izvanugovorne odgovornosti prema tre?im osobama, pruža Vam se mogu?nost posebno ugovoriti, uz obra?unavanje dodatne premije, i osiguranje od odgovornosti prema vlastitim djelatnicima.

Što je to limit pokri?a kod osiguranja od odgovornosti?
Limit pokri?a je gornja obveza osiguratelja po jednom osiguranom slu?aju.

Preuzmi zahtjev | PDF                        Popuni zahtjev | e-mail

 

 

 

   WebMediaWeb

Portal za oglašavanje
 
     ScandiEuro
         ScandiEuro

         Posredovanje u poslovima
 
     MobiCash web 100
      MobiCash

      Mobilno pla?anje
 
 
ASEuro web light                        ASEuro
            WebShop - WebKatalog
 
Dostava                        Dostava
                   na ku?ni prag