OSIGURANJE OD NEZGODE

Nesretni slu?aj (nezgoda) je svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisan doga?aj koji djeluje uglavnom izvana i na tijelo osiguranika, a ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelomi?ni invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili narušenje zdravlja, koje zahtijeva boravak u bolnici ili druge oblike zdravstvene njege. Osiguranja od nepredvi?enih doga?aja koji svakodnevno ugrožavaju tijelo, štite nas za vrlo mali iznos premije od nezgoda koje se doga?aju u vrti?ima i školi, na poslu i u slobodno vrijeme. Svakodnevno se samo u RH doga?a više od 200 prometnih nezgoda uslijed kojih pedesetak osoba ostaje s teškim posljedicama invaliditeta.

Prema statisti?kim podacima najviše nesre?a doga?a se u slobodno vrijeme, u kojemu ve?ina ljudi nije osigurana. Nezgode vrebaju iza svakog ugla, na putu prema poslu, na radnom mjestu i u slobodno vrijeme. Troškovi lije?enja nakon njih znaju biti dosta visoki. Ovakva vrsta police pruža zaštitu Vama, Vašoj obitelji, pojedincima ili grupi.

Nezgodu, nažalost, unaprijed ne možemo predvidjeti, ali pravovremenim razmišljanjem, uz odgovaraju?e kvalitetne programe, njezine posljedice možemo ublažiti. Posljedice nesretnog slu?aja mogu biti razne - od smrti osiguranika, njegovog potpunog ili djelomi?nog invaliditeta, prolazne radne nesposobnosti te narušenog zdravlja koje zahtijeva dugotrajno lije?enje. Upravo su to trenuci kada, zbog nepredvidljivosti koju budu?nost nosi, Vi i Vaša obitelj postajete dodatno financijski optere?eni posljedicama nesretnog slu?aja.

Naši stru?njaci ?e prilagodbom Vašim navikama i potrebama odabrati za Vas kvalitetan izbor iz raznih tržišnih ponuda:

  • individualno osiguranje od posljedica nesretnog slu?aja
  • obiteljsko osiguranje od posljedica nesretnog slu?aja
  • automobilsko osiguranje od posljedica nesretnog slu?aja
  • kolektivno osiguranje od posljedica nesretnog slu?aja
  • trajna invalidnost
  • naknada za prijelom kosti
  • bolni?ka naknada, dnevna naknada
  • naknada za lije?enje i odšteta za bolove
  • smrt od poslijedica nesretnog slu?aja 

Što je u pokri?u kod ugovora o osiguranju od nezgode?
Osiguranjem od nezgode pokriva se svaki iznenadan i o volji osiguranika neovisan doga?aj koji, djeluju?i naglo i izvana na osiguranikovo tijelo, ima za posljedicu njegovu smrt, trajni gubitak radne sposobnosti (invaliditet), prolaznu nesposobnost za rad (dnevna nadoknada) ili ošte?enje zdravlja koje zahtijeva lije?ni?ku pomo?. Ugovorom o osiguranju od posljedica nesretnog slu?aja, osim isplate unaprijed odre?ene svote ?ija visina ovisi o utvr?enim postocima invaliditeta, pokrivaju se i materijalne štete osiguranog rizika kao što je npr. dnevna naknada, troškovi lije?enja, spašavanja, gubitak ili ošte?enje prtljage i sl. Ova pokri?a se mogu, dakle, ugovoriti uz osnovno pokri?e.

Pojam nesretnog slu?aja definiran je uvjetima osiguranja. Da bi se neki doga?aj smatrao nesretnim slu?ajem on mora biti:
a) iznenadan (neo?ekivan, s nemogu?noš?u izbjegavanja)
b) nezavisan od volje osiguranika (namjerno uzrokovane štete su isklju?ene iz pokri?a)
c) vanjski, izvan tijela osiguranika (izvan tijela, odnosno unutarnjeg procesa u organizmu osiguranika)
d) nagao
e) s posljedicom na život odnosno zdravlje osiguranika (smrt, trajni potpuni ili djelomi?ni invaliditet, privremena nesposobnost za rad - dnevna naknada za bolest, narušavanje zdravlja koje zahtijeva lije?ni?ku pomo?).
 

Naj?eš?e postavljana pitanja

U kojem vremenskom roku prijaviti štetni doga?aj?
Štetni doga?aj je poželjno prijaviti odmah, a najkasnije u roku od 3 dana.

Koja je dokumentacija potrebna za prijavu i obradu štete nezgode?
Za prijavu štete potrebno je dostaviti ispunjen obrazac za prijavu štete osiguranja nezgode. Presliku cjelokupne medicinske dokumentacije vezane uz lije?enje posljedica nesretnog slu?aja, dokaze o nastanku nesretnog slu?aja (zapisnik o o?evidu, zapisnik o alkotestiranju, voza?ku i prometnu dozvolu).

Preuzmi zahtjev | PDF                        Popuni zahtjev | e-mail

 

 

 

   WebMediaWeb

Portal za oglašavanje
 
     ScandiEuro
         ScandiEuro

         Posredovanje u poslovima
 
     MobiCash web 100
      MobiCash

      Mobilno pla?anje
 
 
ASEuro web light                        ASEuro
            WebShop - WebKatalog
 
Dostava                        Dostava
                   na ku?ni prag