PUTNO OSIGURANJE

Putno zdravstveno osiguranje pokriva troškove lije?enja za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, kao i troškove prijevoza u slu?aju bolesti, nezgode ili smrtnog slu?aja.

Ovo osiguranje pokriva medicinski opravdane troškove nastale zbog:

 • medicinske njege, ku?nih posjeta, konzultacije lije?nika i troškova propisanih lijekova
 • hospitalizacije u bolnici ili na klinici
 • prijevoza u domovinu kada se iz zdravstvenih razloga osiguranik ne može vratiti na na?in na koji je to namjeravao
 • prijevoza vozilom hitne pomo?i do najbliže bolnice
 • prijevoza umrlog u domovinu

Trajanje osiguranja prilago?eno je vašim potrebama, te se može sklopiti na razdoblje od jednog dana nadalje. Za sve one koji putuju ?esto, osiguranje se može sklopiti na godinu dana s neograni?enim brojem putovanja. Osigurati se mogu i sportaši, bilo kad putuju na natjecanja u inozemstvo, na pripreme ili bilo gdje van granica naše zemlje.

Osim standardnog dobrovoljnog putnog zdravstvenog osiguranja, preporu?amo i dodatna osiguranja:

 • osiguranje nezgode - osigurajte se od posljedica nesretnog slu?aja na putovanju
 • osiguranje privatne odgovornosti - osigurajte se od eventualne štete po zdravlje ili imovinu tre?ih osoba
 • osiguranje prtljage - osigurajte prtljagu za vrijeme putovanja ili gubitak i kašnjenje prtljage pri transportu

 Vaše prednosti putnog zdravstvenog osiguranja:

 • Nudi pokri?e za slu?aj hitne medicinske pomo?i zbog bolesti osiguranika ili posljedica nesretnog slu?aja, uklju?uju?i bolni?ko lije?enje, prijevoz do bolnice ili u mjesto boravka...
 • Sigurnost u cijelom svijetu
 • Velika zaštita za malu cijenu
 • Cjelovita usporedba ponuditelja na tržištu

Puno putujete i želite biti sigurni u svakom pogledu? Želite li bezbrižno boraviti u inozemstvu? Skrb o sebi i dragim osobama povjerite putnom zdravstvenom osiguranju.

Naj?eš?e postavljana pitanja

U kojem vremenskom roku prijaviti štetni doga?aj?
Štetni doga?aj je poželjno prijaviti odmah, a najkasnije u roku od 3 dana.

Koja je dokumentacija potrebna za prijavu i obradu štete nezgode?
Za prijavu štete potrebno je dostaviti ispunjen obrazac za prijavu štete osiguranja nezgode. Presliku cjelokupne medicinske dokumentacije u vezi s lije?enjem posljedica nesretnog slu?aja, dokaze o nastanku nesretnog slu?aja (zapisnik o o?evidu, zapisnik o alkotestiranju, voza?ku i prometnu dozvolu).

Preuzmi zahtjev | PDF                        Popuni zahtjev | e-mail

 

 

 

   WebMediaWeb

Portal za oglašavanje
 
     ScandiEuro
         ScandiEuro

         Posredovanje u poslovima
 
     MobiCash web 100
      MobiCash

      Mobilno pla?anje
 
 
ASEuro web light                        ASEuro
            WebShop - WebKatalog
 
Dostava                        Dostava
                   na ku?ni prag