ŽIVOTNO OSIGURANJE

Ugovor o osiguranju života sklapa se op?enito iz dolje navedenih razloga:

  • otklanjanje negativnih posljedica štetnih doga?aja, prebacivanje rizika (opasnosti) na osiguratelja
  • osiguranjem za slu?aj smrti omogu?iti nasljednicima (djeci, preživjelom supružniku) nastavak normalnog života, bez materijalnih stresova koje ina?e smrt glave obitelji nosi sa sobom
  • osiguranjem za slu?aj doživljenja omogu?iti sebi da planskom štednjom (pla?anjem premije u privremenim manjim iznosima dok je to mogu?e zahvaljuju?i vlastitim prihodima, dakle dok radimo) otkloniti rizik dugovje?nosti i kompenzirati razliku u prihodima (kroz osiguranje rente) do koje umirovljenje redovito dovodi
  • planskom štednjom otkloniti negativne ekonomske posljedice u budu?nosti koje izazivaju školovanje djeteta, udaja, ženidba djeteta (iako radosni i poželjni, ti doga?aji dovode do pove?anja izdataka - troškova, jednom rije?ju narušavaju financijsku stabilnost)
  • porezne olakšice
  • polica životnog osiguranja može se dati u zalog, dakle može biti sredstvo jamstva privatnih zajmova koje odobravaju banke

Koje vrste ugovora o osiguranju života razlikujemo?

1. Osiguranje za slu?aj smrti s odre?enim rokom trajanja

Najjednostavniji i najstariji oblik osiguranja; osigurana svota ispla?uje se samo ako osiguranik umre u ugovorenom vremenskom razdoblju (riziko osiguranje). Svrha ovog oblika osiguranja: sklapaju se naj?eš?e zbog zaštite od potraživanja vjerovnika - npr. banaka. Premija osiguranja ne sadrži u sebi komponentu štednje, te nema ni kamata na ovu vrstu osiguranja. S obzirom da premija osiguranja u sebi ne sadrži komponentu štednje, kod ove vrste osiguranja nema ni mogu?nosti otkupa ili kapitalizacije.

2. Doživotno osiguranje za slu?aj smrti

Ugovorena svota osiguranja ispla?uje se kada osoba umre, bez obzira kada je to. Premija se pla?a ili do smrti osiguranika ili odre?eni broj godina. Svota osiguranja ispla?uje se isklju?ivo korisniku nakon smrti osigurane osobe.

3. Mješovito osiguranje ili osiguranje za slu?aj smrti ili doživljenja

Svota osiguranja se ispla?uje u slu?aju smrti osiguranika tijekom trajanja osiguranja ili se ispla?uje o isteku ugovora o osiguranju. Osim rizika sadrži i element štednje. Trajanje osiguranja je na odre?eno vrijeme. Uvjeti dogovoreni na po?etku mogu se mijenjati tijekom trajanja osiguranja. Osiguranje se može otkupiti, uglavni?iti na odgovaraju?u smanjenu svotu u visini upla?enih sredstava (kapitalizirati), može se dobiti zajam (predujam po polici osiguranja). Polica osiguranja se može dati u zalog (vinkulirati u korist banke ili nekog drugog zajmodavca). U posljednje vrijeme ovo osiguranje, uz klasi?no pokri?e rizika smrti, sadrži i druga pokri?a kao npr. pokri?e u slu?aju nastupa teških bolesti, pokri?e u slu?aju nastupa potpune i trajne nesposobnosti za rad i sl.

4. Osiguranje života povezano s udjelima u investicijskim fondovima

Kod ovog oblika osiguranja života, dio premije osiguranja (oko 10%) služi za pokri?e rizika smrti i troškova osiguranja, a ostatak premije se koristi za kupnju udjela u investicijskim fondovima po tržišnoj cijeni u tom trenutku, a prema izboru vlasnika police. Ako tijekom ugovorenog trajanja osiguranja nastupi smrt osiguranika, onda se ispla?uje svota osiguranja za slu?aj smrti uve?ana za vrijednost udjela na taj dan. Ako osiguranik doživi istek osiguranja, u tom slu?aju se ispla?uje naknada vezana za vrijednost tih udjela, drugim rije?ima, vlasnici polica sami postaju "izravni investitori" na tržištu.

Naj?eš?e postavljana pitanja

Tko je ugovaratelj osiguranja?
Osoba koja zaklju?i ugovor o osiguranju s osigurateljem i koja je obvezna pla?ati osiguratelju ugovorenu premiju osiguranja. Ugovaratelj osiguranja i osiguranik mogu i ne moraju biti iste osobe.

Tko je osiguranik?
Osoba na ?iji se život odnosi osiguranje i o ?ijem življenju ili smrti ovisi isplata osigurane svote.

Tko je korisnik osiguranja?
Osoba kojoj se ispla?uje osigurana svota za ugovoreni osigurani slu?aj. Osobu korisnika odre?uje ugovaratelj osiguranja.

Što je osigurani slu?aj?
Doga?aj prouzro?en osiguranim rizikom.

Što je polica osiguranja života?
Polica osiguranja e isprava o zaklju?enom ugovoru o osiguranju.

Što je osigurana svota?
Osiguravateljeva obveza utvr?ena u govoru o osiguranju na temelju sporazuma ugovornih strana.

Što je premija osiguranja?
Iznos koji je ugovaratelj osiguranja obvezan platiti osiguratelju na temelju ugovora o osiguranju.

 


Toplo preporu?amo našu knjigu "Životno osiguranje", dr.sc. Nikole Mrši?a, u kojoj možete saznati mnoge nove informacije o životnom osiguranju i kako ostvariti svoj miran san.


knjiga

"Ova korisna knjiga zna?ajno je proširenje i nastavak autorove prethodne knjige izdane 2001. godine i sadrži mnogo novih podataka. Bez obzira na to jeste li profesionalac ili netko tko je naprosto zainteresiran za životno osiguranje, ovo je knjiga koja se mora pro?itati."

"This useful book is a substantial extension of author's first book published in 2001 and a lot of new information has been incorporated. Whether you are an insurance practitioner or simply interested in life insurance, this book is still a must."
Andre Kaydan,
Senior Life Marketing Manager, Gen Re, Vienna

Preuzmi zahtjev | PDF                        Popuni zahtjev | e-mail

 

 

 

   WebMediaWeb

Portal za oglašavanje
 
     ScandiEuro
         ScandiEuro

         Posredovanje u poslovima
 
     MobiCash web 100
      MobiCash

      Mobilno pla?anje
 
 
ASEuro web light                        ASEuro
            WebShop - WebKatalog
 
Dostava                        Dostava
                   na ku?ni prag